[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Gift of Life en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

2. Offertes

a) De door Stichting Gift of Life uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en dienen slechts als indicatieve prijsopgave, dit tenzij anders is aangegeven.
b) De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Stichting Gift of Life aan de wederpartij.
c) De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s per stuk, en exclusief omzet-belasting, tenzij anders aangegeven.

3. Levering

4. Levertijd

De door Stichting Gift of Life opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt, maar zijn slechts indicatief. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Stichting Gift of Life schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Aansprakelijkheid

a) In het geval Stichting Gift of Life niet de fabrikant is van geleverde zaken, is niet Stichting Gift of Life maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In dat geval zal Stichting Gift of Life op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent bekendmaken.
b) Stichting Gift of Life is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Stichting Gift of Life staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Stichting Gift of Life is kenbaar gemaakt
c) Stichting Gift of Life is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten die voor wederpartij zijn ontstaan, door het niet leveren van de zaken door Stichting Gift of Life op het daartoe overeengekomen tijdstip.
d) De aansprakelijkheid van Stichting Gift of Life is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken.

7. Eigendomsvoorbehoud

a) De door Stichting Gift of Life geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Gift of Life totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Stichting Gift Of Life gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen, kosten van invordering en alle overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
b) Door Stichting Gift of Life afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht. De wederpartijs is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
c) Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Stichting Gift of Life gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het

eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

d) De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Stichting Gift of Life:
1) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2) alle aanspraken van de wederpartij met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Stichting Gift of Life op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
3) de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Stichting Gift of Life geleverde zaken te verpanden aan Stichting Gift of Life op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
e) Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Stichting Gift of Life zijn gebleven, is Stichting Gift of Life te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Stichting Gift of Life onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

8. Koopprijs en betaling

a) De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
b) De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen.
c) Na het verstrijken van bovengenoemde dan wel andere overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
d) Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Stichting Gift of Life op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stichting Gift of Life omstandigheden ter kennis komen die Stichting Gift of Life goede grond geven te vrezen dat de weder-partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
– indien Stichting Gift of Life de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
– in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan Stichting Gift of Life naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Stichting Gift of Life schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht

a) Indien Stichting Gift of Life door overmacht tijdelijk verhindert wordt aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze opgeschort.
b) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Stichting Gift of Life zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest een algemeen gebrek aan het voor het tot- standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden, waarvan Stichting Gift of Life afhankelijk is.
c) Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Heeft Stichting Gift Of Life bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte

afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Klachten

a) De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomene.
b) De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Stichting Gift of Life te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
c) Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Stichting Gift of Life in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Stichting Gift of Life de klager naar de producent.
d) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gift of Life aan Stichting Gift of Life worden geretourneerd.

12. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Stichting Gift of Life en de wederpartij, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Stichting Gift of Life en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

[/column]