Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Gift of Life

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gift of Life: de Stichting Gift of Life, die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Stichting Gift of Life;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Stichting Gift of Life georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de “Overeenkomst” ;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Producten: de Producten die op de website worden geadverteerd;
 7. Dag: kalenderdag
 8. Website: www.giftoflife.nl

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Stichting Gift of Life

Jeroen Koornstra
Akkerroos 25
3892 XM Zeewolde
Telefoonnummer: +31 365224383

E-mailadres: info@giftoflife.nl
KvK-nummer: 52343006

Artikel 3 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Gift of Life en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Stichting Gift of Life en de Consument.

Artikel 4 | Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stichting Gift of Life niet;
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering;
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
f) Het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 | De Overeenkomst

 1. De Consument kan bij Stichting Gift of Life een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op de Website volledig in te vullen en aan Stichting Gift of Life toe te zenden.
 2. Stichting Gift of Life zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Stichting Gift of Life in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Stichting Gift of Life de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigingse-mail), de bestelling door de consument is betaald en door Stichting Gift of Life is verzonden.
 4. Stichting Gift of Life heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Stichting Gift of Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stichting Gift of Life kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 | Herroepingsrecht bij levering van Producten

 1. de Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Stichting Gift of Life retourneren, conform de door Stichting Gift of Life verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 | Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Stichting Gift of Life dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 | Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Stichting Gift of Life alleen worden uitgesloten indiende Stichting Gift of Life dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

a) die door Stichting Gift of Life tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 | De prijs

 1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) Dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stichting Gift of Life.
 2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven op de website.

Artikel 10 | Conformiteit en Garantie

Stichting Gift of Life staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 | Levering en uitvoering

 1. Stichting Gift of Life zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan Stichting Gift of Life kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan Stichting Gift of Life schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting Gift of Life gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan Stichting Gift of Life schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Stichting Gift of Life zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen na betaling door de Consument uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. De door Stichting Gift of Life opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Stichting Gift of Life het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zij op grond van enige Overeenkomst aan Stichting Gift of Life verschuldigd is, heeft voldaan.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Stichting Gift of Life.

[/column]