Media

Bekijk onderwijs rondom het thema ‘eindtijd’

Luister naar opbouwende prediking

Promotie

Heeft u n.a.v. een geplande spreekbeurt, onderwijsserie of campagne beeldmateriaal nodig voor uw website, gemeenteblad etc. dan kunt u gebruik maken van onderstaande:

ANBI

 1. Officiële naam: Stichting Gift of Life

 2. KVK-nummer: 52343006
  RSIN: 8504.03.996

 3. Post- of bezoekadres, het telefoonnummer, of het e-mailadres van de ANBI:
  Akkerroos 25
  3892XM Zeewolde
  info@giftoflife.nl

 4. Statutaire doelstelling en andere interne regelgeving:
  Het uitdragen van het evangelie en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
  Jaarplan 2022

 6. Bestuurssamenstelling:

  Voorzitter: Jeroen Koornstra
  Secretaris: Johanna Poelman

 7. Het bestuur ontvangt geen beloning, er wordt gewerkt met vrijwilligers.
 8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de ANBI:
  Sociaal jaarverslag 2021

 9. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting:
  Jaarrekening GoL 2021

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Gift of Life

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gift of Life: de Stichting Gift of Life, die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Stichting Gift of Life;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Stichting Gift of Life georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de “Overeenkomst” ;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Producten: de Producten die op de website worden geadverteerd;
 7. Dag: kalenderdag
 8. Website: www.giftoflife.nl

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Stichting Gift of Life

Jeroen Koornstra
Akkerroos 25
3892 XM Zeewolde
Telefoonnummer: +31 365224383

E-mailadres: info@giftoflife.nl
KvK-nummer: 52343006

Artikel 3 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Gift of Life en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Stichting Gift of Life en de Consument.

Artikel 4 | Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stichting Gift of Life niet;
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering;
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
f) Het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 | De Overeenkomst

 1. De Consument kan bij Stichting Gift of Life een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op de Website volledig in te vullen en aan Stichting Gift of Life toe te zenden.
 2. Stichting Gift of Life zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Stichting Gift of Life in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Stichting Gift of Life de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigingse-mail), de bestelling door de consument is betaald en door Stichting Gift of Life is verzonden.
 4. Stichting Gift of Life heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Stichting Gift of Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Stichting Gift of Life kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 | Herroepingsrecht bij levering van Producten

 1. de Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Stichting Gift of Life retourneren, conform de door Stichting Gift of Life verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 | Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Stichting Gift of Life dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 | Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Stichting Gift of Life alleen worden uitgesloten indiende Stichting Gift of Life dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

a) die door Stichting Gift of Life tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 | De prijs

 1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) Dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stichting Gift of Life.
 2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven op de website.

Artikel 10 | Conformiteit en Garantie

Stichting Gift of Life staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 | Levering en uitvoering

 1. Stichting Gift of Life zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan Stichting Gift of Life kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan Stichting Gift of Life schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting Gift of Life gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan Stichting Gift of Life schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Stichting Gift of Life zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen na betaling door de Consument uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. De door Stichting Gift of Life opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de Overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Stichting Gift of Life het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zij op grond van enige Overeenkomst aan Stichting Gift of Life verschuldigd is, heeft voldaan.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Stichting Gift of Life.

[/column]

Leveringsvoorwaarden

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stichting Gift of Life en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

2. Offertes

a) De door Stichting Gift of Life uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en dienen slechts als indicatieve prijsopgave, dit tenzij anders is aangegeven.
b) De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Stichting Gift of Life aan de wederpartij.
c) De in de offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s per stuk, en exclusief omzet-belasting, tenzij anders aangegeven.

3. Levering

4. Levertijd

De door Stichting Gift of Life opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt, maar zijn slechts indicatief. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Stichting Gift of Life schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Aansprakelijkheid

a) In het geval Stichting Gift of Life niet de fabrikant is van geleverde zaken, is niet Stichting Gift of Life maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In dat geval zal Stichting Gift of Life op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent bekendmaken.
b) Stichting Gift of Life is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Stichting Gift of Life staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Stichting Gift of Life is kenbaar gemaakt
c) Stichting Gift of Life is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten die voor wederpartij zijn ontstaan, door het niet leveren van de zaken door Stichting Gift of Life op het daartoe overeengekomen tijdstip.
d) De aansprakelijkheid van Stichting Gift of Life is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken.

7. Eigendomsvoorbehoud

a) De door Stichting Gift of Life geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Gift of Life totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Stichting Gift Of Life gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen, kosten van invordering en alle overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
b) Door Stichting Gift of Life afgeleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening worden doorverkocht. De wederpartijs is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
c) Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Stichting Gift of Life gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het

eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

d) De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Stichting Gift of Life:
1) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2) alle aanspraken van de wederpartij met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Stichting Gift of Life op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
3) de vorderingen die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Stichting Gift of Life geleverde zaken te verpanden aan Stichting Gift of Life op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
e) Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Stichting Gift of Life zijn gebleven, is Stichting Gift of Life te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Stichting Gift of Life onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

8. Koopprijs en betaling

a) De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
b) De betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen.
c) Na het verstrijken van bovengenoemde dan wel andere overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
d) Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening.

9. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Stichting Gift of Life op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stichting Gift of Life omstandigheden ter kennis komen die Stichting Gift of Life goede grond geven te vrezen dat de weder-partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
– indien Stichting Gift of Life de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
– in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.

In deze gevallen kan Stichting Gift of Life naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Stichting Gift of Life schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht

a) Indien Stichting Gift of Life door overmacht tijdelijk verhindert wordt aan haar verplichtingen te voldoen, worden deze opgeschort.
b) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Stichting Gift of Life zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest een algemeen gebrek aan het voor het tot- standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden, waarvan Stichting Gift of Life afhankelijk is.
c) Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d) Heeft Stichting Gift Of Life bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte

afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Klachten

a) De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomene.
b) De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Stichting Gift of Life te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
c) Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Stichting Gift of Life in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Stichting Gift of Life de klager naar de producent.
d) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gift of Life aan Stichting Gift of Life worden geretourneerd.

12. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Stichting Gift of Life en de wederpartij, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Stichting Gift of Life en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

[/column]

Privacy statement

Privacy Statement Stichting Gift of Life

Inleiding
Stichting Gift of Life (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft. Wij doen dit om jou zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@giftoflife.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gepersonaliseerd. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je je via iedere ontvangen e-mail uitschrijven door gebruik te maken van de link die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Met MailChimp is om deze reden een bewerkersovereenkomst afgesloten.

 • Webshop

In onze administratie houden we bij wie gebruikt heeft gemaakt van de webshop.
Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en bestelde producten naar het door jou opgegeven adres te kunnen verzenden.

 • Evenementen

Wij organiseren evenementen (voor o.a. onderwijs, training etc.). In onze administratie houden we bij wie zich opgegeven heeft voor een bepaald evenement. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, je te kunnen informeren en je deelname te kunnen bevestigen.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.


Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@giftofline.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Links
Op de websites van Gift of Life kunnen verwijzingen naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Shop

Preken

[blank h=”-60″]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”true” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”http://giftoflife.nl/wp-content/themes/church-event/samples/images/video_bg1.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”” background_size=”cover” background_attachment=”fixed” background_video=”https://church-event.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/02/120_1.mp4″ vertical_padding_top=”200″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Sermons

[push h=”140″]

[/column_1]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”#ffffff” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”15″ vertical_padding_bottom=”20″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”]

[column_2 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[wpv_sermons count=”1″ pagination=”false” cat=””]

[/wpv_sermons]

[/column_2]

[/column_1]

[/column]

[blank h=”-45″]

[/blank]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”Past sermons” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[wpv_sermons count=”10″ pagination=”true” cat=”worship”]

[/wpv_sermons]

[/column]

Home – tijdelijk

Blijvende verandering door
het Levende Woord van God.

Geraakt door Gods genade en gedreven door de kracht van de Heilige Geest,
willen we mensen leiden naar het leven dat Jezus in alle volheid geeft.

Wat we doen

Preken

Spreekbeurten

Onderwijs

Onderwijs

Campagne

Evenementen


Vrouwen

Aankomende Evenementen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Home

Blijvende verandering door
het Levende Woord van God.

Geraakt door Gods genade en gedreven door de kracht van de Heilige Geest,
willen we mensen leiden naar het leven dat Jezus in alle volheid geeft.

Preken

Spreekbeurten

Onderwijs

Onderwijs

Campagne

Evenementen


Vrouwen

Aankomende Evenementen

Meld je aan voor de nieuwsbrief